Benyújtás

Bejelentkezés

Regisztrációhoz ideiglenes felhasználónevet és jelszót a jsimon1974@gmail.com
címen kérhet a szerkesztőségtől.

Köszönjük, hogy kéziratával jelentkezik a Különbséghez. Kérjük, hogy a benyújtás előtt tanulmányozza a folyóirat bírálati eljárására, az alábbi, a benyújtás formai kritériumaira és a hivatkozások elkészítésére vonatkozó útmutatót, publikációs etikai szabályzatunkat, valamint a szerzői jogi irányelveket.

Különbség évente egyszer jelenik meg, nyomtatott és online formában. Folyóiratunk nyílt hozzáférésű, kérjük, tekintse meg nyílt hozzáférésről szóló nyilatkozatunkat.

A benyújtott szöveg formai kritériumaira, és a hivatkozások elkészítésére vonatkozó útmutató

A formai követelményekre vonatkozó útmutató letölthető itt.

A tanulmányokat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben, másfeles sortávolsággal, „doc” vagy „docx” formátumban, csupán a legszükségesebb formázásokat (például kiemelés, kurziválás) tartalmazva várjuk. A főszövegben előforduló műcímek kurzívan, az idegen kifejezések kurzívan és zárójelben szerepeljenek. Az idézeteket a Különbségben álló betűvel szedjük, az öt sornál hosszabb idézeteket külön bekezdésbe szedve, balról és jobbról 1-1 cm-el behúzva, 10 pontos betűmérettel, idézőjel nélkül közöljük.

Hivatkozás tekintetében folyóiratunk a tanulmány témájának megfelelően két különböző hivatkozási formát használ, amelyek közül a szerző saját belátása szerint szabadon választhat. A választás után a formai kereteket kérjük következetesen betartani.

Klasszikus hivatkozási rendszer

Tanulmányok esetén a hivatkozott szakirodalmat lábjegyzetben kérjük feltüntetni az alábbi módon.

Önálló kötet:

Szerző(k): Cím. Kötet sorszáma. Fordító (ford.). Megjelenés helye, kiadó, megjelenés éve, oldalszám.

Hegel: A szellem fenomenológiája. Ford. Szemere Samu. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1973, 10–11.

Tanulmánykötet:

A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. Fordító (ford.). In: A tanulmánykötet szerkesztőjének neve (szerk.): A tanulmánykötet címeAlcíme. Megjelenés helye, kiadó, megjelenés éve. A tanulmány oldalszáma.

Graeser, Andreas: A platóni ontológia. Ford. Böröczki Tamás. In: Betegh Gábor–Böröczki Tamás (szerk.): A formák és a tudás. Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, 15–39.

Folyóirat:

A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. A folyóirat neve. Évfolyam, évszám, szám, oldalszám.

Irwin, T. H.: „Plato’s Heracliteanism.” Philosophical Quarterly. 27 (1977)106, 1–13.

Internetes hivatkozás:

A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. Interneten: www.xyz.com. Utolsó letöltés: időpont.

Bergson, Henri: Essai sur les données immédiates de la conscience. Interneten: http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/essai_conscience_immediate/essai_conscience.pdf. (Utolsó letöltés: 2018-12-15).

Évszámkiemelő hivatkozási rendszer

Tanulmányok esetén a hivatkozott szakirodalmat lehetőség szerint a szövegbe illesztve kérjük feltüntetni a következő módon: (Marion 2013a, 12.).

Használhatók a széles körben elterjedt rövidítések (KSA, AT), és klasszikus szövegek esetén a bevett utalási eljárások (Platón: Phaidrosz 142a–d).

Az irodalomjegyzéket a következő formában kérjük összeállítani:

Önálló kötet:

Szerző évszám. Cím. Város, Kiadó.

Marion, Jean-Luc 2013. Sur la pensée passive de Descartes. Párizs, PUF.

Tanulmány:

Szerző évszám. Tanulmány címe. In: A tanulmánykötet szerzőjének/szerkesztőjének neve (szerk.): Tanulmánykötet címe. Város, kiadó, oldalszám.

Bergson 2014. L’intuition philosphique. In: uő: La Pensée et le Mouvant. Essais et conférences. Párizs, Flammarion, 117–142.

Folyóirat:

Szerző évszám. Tanulmány címe. Folyóirat évfolyam, szám.

Vancamp, Bruno 2002. New Light on an Old Crux: Plato, Philebus 66a8. The Classical Quarterly 52. 1., 388–390.

Első előforduláskor kérjük a teljes információt (szerző, mű címe, fordító, megjelenés helye, kiadó, megjelenés ideje, oldalszám) feltüntetni. A későbbiek során alkalmazhatjuk az I. m. megjelölést is. Az idegen nyelvből fordított szövegek esetén kérjük a fordító nevét is feltüntetni.

Kérjük, hogy a szerző a hivatkozott forrásokat a tanulmány végén irodalomjegyzékben is tüntesse fel.

A kéziratokat elektronikus formában kérjük a honlapra feltölteni.

Kérjük, hogy a benyújtás során három dokumentumot küldjön a szerkesztőség részére, amelyek tartalmazzák:

(1) a kéziratot,

(2) egy bemutatkozó szöveget (50–100 szó, amelyben szerepel a szerző teljes neve, tudományos fokozata, affiliációja),

(3) az értekezés absztraktját magyar és angol nyelven (100–150 szó) és 6–8 kulcsszót, magyarul és angolul.

A benyújtás formátuma: Microsoft Word vagy OpenOffice dokumentum.

A fájl neve tartalmazza: a szerző vezetéknevét, a cím első szavát, a benyújtás dátumát, ékezetek nélkül (pl. kovacs__hume__2019-12-11).

Nyilatkozat publikáció benyújtásához

A publikáció benyújtásával a szerző tudomásul veszi az alábbiakat. A szerkesztőség számára benyújtott írásmű a saját szellemi terméke. A szerkesztőség megkívánja, hogy a mű tartalma, valamint az alkotásban szereplő idézetek és hivatkozási elemek megfeleljenek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Bibliográfiai Hivatkozások MSZ ISO 690. szabvány előírásainak. Az esetlegesen felmerülő szerzői jogi vitában a teljes felelősség kizárólag a szerzőt terheli.

A szerző hozzájárul ahhoz, hogy a szerkesztőség a Különbségben megjelent írásműveket a folyóirat internetes honlapján térítés nélkül megjelentethesse. A www.kulonbségfolyoirat.hu internetes portál non-profit kezdeményezés, ezért a szerző semmiféle vagyoni igényt nem támaszthat a szerkesztőséggel szemben.

Különbség szerkesztősége fenntartja magának a jogot a publikáció feltételeinek egyoldalú módosítására a szerző előzetes hozzájárulása nélkül. Az érvényes feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a változásokat a honlapon minden esetben előre jelzi. Ezért megkívánja szerzőitől a feltételek változásának folyamatos figyelemmel követését.

A regisztráció alkalmával megadott adatokat kizárólag a szolgáltatás igénybevételének céljára használjuk fel, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott kivételektől eltekintve harmadik fél részére a szerkesztőség nem adja ki.