Publikációs etikai szabályzat

Jelen szabályzat a Publikációs Etikai Bizottság (Committee on Publication Ethics, COPE) a Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors, https://publicationethics.org/core-practices) című útmutatója alapján készült.

A publikálásra vonatkozó döntés

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a Különbség honlapján csak az általa szerkesztett, és az adott szakterületen tudományos fokozattal rendelkező személyek által lektorált írásműveket tegye közzé. Fenntartja magának a jogot, hogy a megjelenésre alkalmatlannak ítélt kéziratokat ne közölje.

A főszerkesztő dönti el és vállal felelősséget azért, hogy mely írásműveket közli a folyóiratban. A főszerkesztő a kéziratok elfogadásának elbírálásakor figyelembe veszi a szerzői jogokra, a plágiumra és a rágalmazásra vonatkozó hatályos törvényi előírásokat. A főszerkesztő a kéziratok elfogadását illetően egyeztethet a szerkesztőbizottsággal, a lektorokkal vagy egyéb tudományos munkatárssal. A szerzőknek a főszerkesztő megjelenésre vonatkozó döntését tudomásul kell venniük.

A főszerkesztő vállalja a felelősséget, hogy kizárólag olyan publikációt jelentet meg, amelynek szakmai színvonala illeszkedik a folyóiratba. A főszerkesztő és a szerkesztőbizottság a bírálati folyamatnál minden körülmények között kizárólag objektív szakmai alapon dönt a publikáció megjelenéséről.

A Különbség kizárólag olyan publikációt közöl, amely más folyóiratban nem jelent meg. A szerző vállalja a felelősséget, hogy az írásművet más folyóiratban, periodikumban nem közölte, és azt bírálatra sem nyújtotta be.

A kutatási kötelezettségszegésre vonatkozó irányelvek

A főszerkesztő semmilyen módon nem támogatja, és minden eszközzel fellép a kutatási kötelességszegés megelőzése, megakadályozása, valamint felderítése érdekében és olyan publikációt nem közöl, amellyel kapcsolatban kutatási kötelezettségszegés gyanúja merül fel. Amennyiben a kutatási kötelességszegés a főszerkesztő tudomására jut, az ezzel kapcsolatos állításokat érdemben kivizsgálja. Kutatási kötelezettségszegés esetén a főszerkesztő visszautasítja a kéziratot. Ha a kutatási kötelességszegés a megjelenés után jut a főszerkesztő tudomására, helyreigazítást vagy bocsátkérő nyilatkozatot tesz közzé vagy visszavonja a publikációt.

A folyóirat támogatja, hogy a szerzők a bölcsészet- és a humántudományok kutatási irányelvei, illetve szokásos gyakorlata szerint járjanak el. Az adathamisítást, az adatokkal, tényekkel való manipulációt, visszaélést, a forrásokkal nem megfelelően alátámasztott adatközlést, semmilyen módon nem támogatja és az ellen minden eszközzel fellép. A szerző vállalja a felelősséget, hogy hamis adatokat nem közöl. Amennyiben a szerző a már megjelent írásműben bármilyen hibát vagy pontatlanságot fedez fel, köteles azt haladéktalanul jelezni a főszerkesztőnek és vele együttműködnie annak helyesbítésében. A kutatási kötelességszegést érintő panaszok kezelésében a folyóirat főszerkesztője illetékes.

Szellemi tulajdon

A szerző tudomásul veszi, hogy a folyóirat kizárólag olyan publikáció közlését vállalja, amely új, eredeti tudományos eredményeket közöl, és amely a szerző önálló kutatómunkáján alapuló saját szellemi alkotása, valamint, hogy a felhasznált szakirodalmakat, forrásokat minden esetben megjelöli, a hivatkozásokat szakszerűen és egyértelműen alkalmazza. A szerző továbbá vállalja a felelősséget, hogy nem plagizál, mások tudományos eredményeit, kutatásait, nem tünteti fel saját munkájaként, vonatkozik ez a szó szerinti idézetekre, az írásmű témájára, téziseire, megközelítésére, gondolatokra, gondolatmenetekre, érvmenetre, vagy bármely, a kutatás során szerzett információra, illetve nem a szerzőtől származó részeredményre.

A főszerkesztő minden, a szellemi tulajdon megsértésére irányuló panaszt a legnagyobb körültekintés mellett vizsgál ki, és ha azt megalapozottnak találja, nem teszi közzé az írásművet, illetve ha az a megjelenés után jut tudomására, visszavonja a publikációt vagy helyreigazítást tesz közzé.

Szerzők és közreműködők

A szerzőnek egyértelműen fel kell tüntetnie azokat a személyeket, akik bármilyen módon hozzájárultak az írásmű létrejöttéhez. Társszerzőként kell megjelölniük azokat, akik jelentős mértékben járultak hozzá munkájához, közreműködőként azokat, akik jelentős segítséget nyújtottak a szerzőnek a kutatás különböző fázisaiban. A társszerző beleegyezése nélkül a szerző nem nyújthatja be a kéziratot és minden, a bírálati folyamat során végzett módosítást meg kell osztania a társszerzővel. A szerzőnek fel kell tüntetnie azokat a személyeket, intézményeket, szervezeteket, akik és amelyek az írásmű létrejöttéhez anyagi vagy egyéb támogatással járultak hozzá.

Összeférhetetlenség/érdekellentét

A főszerkesztő vállalja a felelősséget, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy elkerüljön minden szakmai, tudományos, kutatási, üzleti, pénzügyi vagy egyéb összeférhetetlenséget, érdekellentétet, valamint, hogy minden, összeférhetetlenséggel és érdekellentéttel kapcsolatos panaszt, észrevételt érdemben kivizsgál. Ilyen körülmények felmerülése esetén visszautasíthatja az írásmű közlését vagy visszavonhatja azt.

Ha a szerzőnek a megjelenés előtt tudomása van vagy a megjelenést követően tudomást szerez arról, hogy a publikációval kapcsolatban szakmai, tudományos, kutatási, üzleti, pénzügyi vagy egyéb összeférhetetlenség, érdekellentét áll fenn, kötelessége arról tájékoztatni a főszerkesztőt.

Ha a lektorok és a szerkesztők részéről bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből vagy egyéb körülményből kifolyólag érdekellentét vagy összeférhetetlenség merül fel a szerzőkkel, a kutatással vagy intézményekkel kapcsolatban, kötelesek arról tájékoztatni a főszerkesztőt és vissza kell lépniük a lektorálástól, illetve a szerkesztéstől.

Etikai alapelvek

A főszerkesztő nem fogad el olyan publikációt, amely fajra, nemre, szexuális irányultságra, vallási meggyőződésre, etnikai hovatartozásra, származásra vagy politikai nézetre való tekintettel hátrányosan megkülönböztet valamely személyeket vagy csoportokat, illetve rájuk nézve sértők lehetnek. A főszerkesztő, a szerkesztőbizottság és a lektorok vállalják a felelősséget, hogy a bírálati folyamat során hasonló szellemben járnak el és minden körülmények között kizárólag objektív, szakmai alapon döntenek a publikáció megjelenéséről.

Titoktartás

A benyújtott kéziratot, illetve az azzal kapcsolatos információkat a folyóirat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivételt jelenthetnek ez alól a szerkesztőbizottság tagjai, a lektorok vagy a vendégszerkesztők.

Panaszok és felülvizsgálat

A főszerkesztő kivizsgálja és a lehető legnagyobb alapossággal jár el a kiadót, a folyóiratot, a szerkesztőbizottság tagjait vagy annak egyéb munkatársát érintő, és az etikai szabályzat bármely pontjának megsértésével kapcsolatos panaszokat illetően. A főszerkesztő e panaszokat kivizsgálja és ha szükséges, a megjelent publikációt visszavonja vagy helyreigazítást tesz közzé.